top of page

Yuo Lao Cafe

​月老咖啡館

2015.09.03

Anho65 II 安和65

playwright II 劇作家 顧乃緹

director II 導演  徐宏愷

stage design II 舞台設計  馬藝瑄

lightening design II 燈光設計  司徒嘉慧

21400921040_66439f7902_o.jpg
bottom of page