top of page

Nightmare

​無夢禁閉

2016.08.17
NTU Theatre R106 II 臺大戲劇系106實驗劇場

playwright II 劇作家 張敦智
director II 導演  詹仁瑋
stage design II 舞台設計  陳璽安
lightening design II 燈光設計  詹仁瑋

IMG_0876.jpg
bottom of page